+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Přijímání zahraničních uchazečů ke studiu na střední škole v České republice

V souvislosti s blížícím se druhým kolem přijímacího řízení na střední školy připravili jsme odpovědI na nejčastější otázky týkající se přijímání zahraničních uchazečů o studium.

1) Jak chápat údaj v přihlášce “Adresa trvalého pobytu” u uchazečů o studium ze zahraničí? Pokud uchazeč již bydlí v České republice, uvádí adresu bydliště. Nemá to žádnou souvislost s pobytovým statusem “trvalý pobyt”, který cizinci mohou získat až po 5 letech nepřerušovaného pobytu v ČR. Na střední školy v ČR se samozřejmě mohou hlásit uchazeči i s jiným typem pobytu (dlouhodobý pobyt, rodinní příslušníci občana EU, azylanti a držitelé doplňkové ochrany...) nebo ti, kteří teprve na základě přijetí ke studiu budou o pobyt nad 90 dní žádat, a v České republice dosud nepobývají.

2) Kdy musí uchazeči o studium na střední škole doložit legalitu svého pobytu v České republice? Uchazeči o studium na SŠ mají povinnost doložit legalitu svého pobytu nejpozději při zahájení vzdělávání (viz Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 20 odst. 3).

3) Kdy musí uchazeči doložit osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení (nostrifikace)? Nostrifikace je proces, který uznává pouze dokončený stupeň vzdělání. U uchazečů o studium na střední škole tedy ukončení základní školní docházky (9 let odpovídajících české ZŠ). Nelze tedy nostrifikovat vysvědčení z 8. třídy nebo nižších ročníků. Doklad o uznání zahraničního vzdělání musí uchazeči předložit nejpozději v den, kdy se stanou žáky střední školy (viz Vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání § 1 odst. 3). Je to obdobné jako u žáků českých ZŠ, kteří dokládají vysvědčení z konce 9. třídy až po jeho vydání.

4) Mohou se na střední školy hlásit pouze absolventi, kteří ukončili základní školu 9. třídou? Základní vzdělání lze získat také úspěšným ukončením kurzu pro získání základního vzdělání (KZZV) (Zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon § 45 odst. 1, také Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky). Vysvědčení o získání základního vzdělání tedy nahrazuje závěrečné vysvědčení z 9. třídy. V přijímacím řízení je také nutné zohlednit, že účastníci KZZV nedostávají pololetní vysvědčení.

5) Jak si poradit s převodem známek ze zahraničních škol? Posouzení hodnocení výsledků uchazeče, který získal předchozí vzdělání ve škole v zahraničí je v kompetenci ředitele školy (Zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon § 60 odst. 2 pís. a)). Určitým vodítkem pro převod známek může být např. databáze UNESCO http://www.ibe.unesco.org/en/services/online-materials/world-data-on-education/seventh-edition-2010-11.html či profily některých zemí na portálu Inkluzivniskola.cz: http://www.inkluzivniskola.cz/migrace/databaze-kompatibility-vzdelavacich-systemu-dale-jen-dbkvs V některých státech například školy nehodnotí žáky pololetně, ale vydávají vysvědčení po ukončení trimestrů či pouze na konci školního roku. V takových případech je nutné zohlednit tyto skutečnosti tak, aby nedošlo k poškození uchazeče v rámci přijímacího řízení.

Všechny výše zmiňované body nemohou být důvodem odmítnutí převzetí přihlášky ke studiu a zahájení přijímacího řízení.

publikováno: 28. 04. 2017

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.