+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Studijní materiály

Studijní materiály slouží jako zdroj informací k prohloubení problematiky vzdělávání cizinců

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
J. Cummins: Vzdělávání vícejazyčných žáků Jim Cummins, profesor na Ontarijském institutu pro studium pedagogiky na univerzitě v Torontu, kde pracuje na vývoji jazyka a rozvoji gramotnosti studentů angličtiny jako dalšího jazyka, byl v říjnu 2020 hostem online konference META. K samotnému...
Multikulturalita v zájmovém a neformálním vzdělávání Adaptace a klima školy / Volnočasové aktivity Materiál je výstupem z výzkumu mapujícího zapojení minoritních dětí do oblasti neformálního vzdělávání. Zaměřen byl na romskou mládež žijící v sociálně vyloučených lokalitách a na vietnamskou a čínskou mládež.
Povinná školní docházka a nezletilí cizinci bez pobytového oprávnění Cílem tohoto materiálu je nalezení systémového řešení v oblasti vzdělávání pro specifickou skupinu cizinců, kteří na území ČR pobývají bez pobytového oprávnění.
Učíme se společně - společná práce pro skupiny Zapojení do výuky a materiály / I. stupeň (Prv, Př, Vla) Soubor pracovních listů pro skupinovou práci (řazeno dle věku a tříd).
A grammar of Czech as a foreign language Čeština jako druhý jazyk / 6. pád - KDE?
Adaptovaná četba Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň ZŠ V edici Adaptovaná česká próza, určené studentům češtiny jako cizího jazyka, vychází následující tituly: O pejskovi a kočičce (adaptace Silvie Převrátilová, Petra Bulejčíková, úroveň A1) Pohádky (adaptace Lída Holá, úroveň A2) Pražské legendy (adaptace...
Aktivizující metody výuky na prvním stupni základní školy Zapojení do výuky a materiály / Prostor pro komunikaci Diplomová práce Téma diplomové práce s názvem „Aktivizující metody ve výuce na prvním stupni základní školy“ je snahou zmapovat aktivizující metody ve výuce českého jazyka na prvním stupni základní školy, ověřit si v praxi jejich použitelnost a přínos ve...
Aktivni pohadka Aktivita je zaměřena na orientaci v textu, na poslech a porozumění.
Analýza dostupných materiálů a zmapování způsobů řešení problematiky vzdělávání žáků cizinců Analýza dostupných materiálů a zmapování způsobů řešení problematiky vzdělávání žáků cizinců v ostatních evropských vzdělávacích systémech a v ČR
Analýza přístupu žen imigrantek a mužů imigrantů ke vzdělávání a na trh práce v ČR Bariéry cizinců na české škole / Bariéry cizinců na české škole Analýza z roku 2007 se mimo jiné věnuje i vzdělávání dětí-cizinců a obsahuje také seznam NNO působících v oblasti migrace a integrace. Tato zpráva byla zpracována v rámci výzkumu realizovaného konsorciem firmy GAC, s.r.o. a týmu Mgr. Jiří Kocourek -...
Analýza Rodina a škola Bariéry cizinců na české škole / Sociokulturní odlišnost Analýza sleduje „multikulturalitu“ českých škol z „druhé strany“, tedy ze strany těch, kteří jsou nejčastěji považováni za „ty jiné“ a „odlišné“, což jsou nejčastěji cizinci – imigranti, azylanti a Romové. Autoři se zaměřili nestandardně na opomíjenou...
Asistent pedagoga v mateřské škole Mateřské školy / Podpůrná opatření v MŠ (dle §16 ŠZ) Vše podstatné pro asistenta pedagoga v MŠ a vedení mateřských škol - legislativa, pracovní náplň, příklady z praxe.
Bariéry a potřeby mladých migrantů Bariéry cizinců na české škole / Bariéry cizinců na české škole Závěrečná zpráva z průzkumu bariér a potřeb mladých migrantů v jejich přístupu ke vzdělání Průzkum, který si sdružení META vytyčilo jako jednu z počátecních aktivit svého působení, byl realizován s úmyslem zmapovat situaci potenciálních klientů v oblasti...
Bariéry cizinců na české škole Bariéry cizinců na české škole / Bariéry cizinců na české škole Text shrnuje, čemu čelí děti a žáci s OMJ a jejich rodiče.
Bariéry mezi námi očima cizinců Bariéry cizinců na české škole / Bariéry cizinců na české škole Tato knížka nenabízí vysoce odbornou studii o počtech či postavení cizinců, uprchlíků, azylantů a legálních či nelegálních imigrantů. Nabízí zato velmi upřímné a autentické výpovědi těch, kteří si vybrali Českou republiku jako svůj domov. Někdy jen...
Bilingvismus - dvojjazyčná výchova Děti s OMJ / Dvojjazyčná výuka Odborná práce o bilingvismu. Text je ve slovenštině.
Být uprchlíkem Zdroje a inspirace / Azylant Jak žijí uprchlíci a žadatelé o azyl ve střední Evropě.
Čeština jako cílový jazyk I. a II. Čeština jako druhý jazyk / Metodické materiály a odborná literatura Publikace vypracovaly pro MŠMT autorky Jaromíra Šindelářová a Svatava Škodová. Texty vycházejí z poznatků teoretické a aplikované lingvistiky a z nejaktuálnějších výsledků lingvistických a didaktických výzkumů a přinášejí informace o současném stavu v...
Čeština jako cizí jazyk Čeština jako druhý jazyk / Čeština a jiné jazyky Čeština jako cizí jazyk - Úroveň A1. Podle „Společného evropského referenčního rámce pro jazyky." Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme.
Čeština jako druhý jazyk. Metodická perspektiva. Čeština jako druhý jazyk - rušené / Čeština jako druhý jazyk - rušené Publikace určená pro učitele a další zájemce, kteří se chtějí podrobněji seznámit s pojmem čeština jako druhý jazyk. Dozvědí se základní informace o legislativních náležitostech, didaktických postupech i nejčastěji používaných učebnicích.
Čeština pro Vietnamce z Klubu Hanoi Čeština jako druhý jazyk / Čeština a jiné jazyky Učební materiály k výuce češtiny pro cizince pro vietnamské studenty. Soubor obsahuje 15 tematických lekcí.
Čeština pro žáky imigranty (diplomová práce) Čeština jako druhý jazyk / Co je to ČJ a ČDJ Cílem diplomové práce je poskytnout základní vhled do dané problematiky, poukázat na problémy, které s ní souvisejí, a především zjistit, jaké možnosti v rámci vzdělávání, především v osvojení si českého jazyka, děti imigrantů mají.
Číňané v České republice, 1992-2002: Zrod a formování symbolické komunity Děti s OMJ / Kulturní profily států
Čínská komunita v ČR Děti s OMJ / Kulturní profily států
Čítanka k osobnostní a sociální výchově Střední školy / OSV Soubor 22 textů k jednotlivým tematickým okruhům osobnostní a sociální výchovy. Texty jsou rozděleny podle cílové skupiny, a to pro žáky 1. stupně a 2. stupně. Tyto krátké texty umožní učitelům započít základní témata OSV, další aktivity k těmto tématům...
Cizinci na trhu práce v České republice v letech 1994-2004 Zdroje a inspirace / Cizinci v ČR z pohledu zákona
Cizinecké komunity z antropologické perspektivy Mateřské školy / Mateřské školy Mezinárodní migrace a změny současného etnokulturního profilu České republiky patří mezi důležitá témata, jimiž se etnologové a kulturní antropologové dlouhodobě zabývají. Bez přihlédnutí k migrační situaci a aktuálním migračním proudům bychom jen stěží...
CLIL ve výuce Metoda CLIL (content and language integrated learning) může být při podpoře vzdělávání žáků s OMJ inspirativní. Vychází totiž ze stejného předpokladu - totiž propojování výuky obsahu a jazyka. Více informací najdete na metodickém portálu RVP.cz a v...
CO BY MĚLI UČITELÉ VĚDĚT O VÍCEJAZYČNOSTI - Odborná příručka pro učitele Děti s OMJ / Důležitost mateřského jazyka Příručka je výstupem projektu Multilingual Families.
Co je to bilingvismus Děti s OMJ / Dvojjazyčná výuka

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.