+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Magistrát hl. m. Prahy vypisuje výzvu na podporu integrace cizinců pro městské části a NNO

Magistrát hl. m. Prahy vypsal Program v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2021. Program je rozčleněný na jednotlivé okruhy, kde v Okruhu I. můžete zažádat o dotaci v oblasti Vzdělávání. Podpora je poskytována na vzdělávání a začleňování dětí a žáků s OMJ; vzdělávání pedagogických pracovníků a další podpora školských zařízení (MŠ, ZŠ a další organizace zřizované městskou částí mohou o podporu žádat jen prostřednictvím projektů podaných MČ, které ji zřizují); podpora vzdělávání dospělých cizinců.

Tipy podporovaných aktivit:

  • doučování/kroužky před začátkem školního roku, kroužky/doučování v jazykových kompetencích a sociokulturní orientaci pro děti a žáky s odlišným mateřským jazykem na MŠ, ZŠ, SŠ;
  • vzdělávací aktivity pro pedagogy a další realizátory doučování;
  • dílčí překlady školních informačních materiálů;
  • vzdělávací aktivity v knihovnách;
  • kurzy češtiny pro různé úrovně znalosti jazyka;
  • nízkoprahové vzdělávání;
  • kurzy sociokulturní orientace, orientace na pracovním trhu.

Peněžní prostředky mohou být poskytnuty na podporu výše uvedených aktivit, na nichž spolupracuje městská část s organizacemi zřizovanými samotnou městskou částí (např. s MŠ, ZŠ, informační, kulturní a komunitní centra). Dále na podporu projektů realizovaných na lokální úrovni v širším partnerství - např. ve spolupráci s neziskovými organizacemi, které se zabývají problematikou integrace cizinců. Aktivity mohou být v projektu částečně a v odůvodněných případech realizovány také v online prostředí či prostřednictvím digitálních technologií. Dotace se poskytuje maximálně do výše 80 % způsobilých nákladů (výdajů) programu u jednotlivé žádosti.

Žádosti se podávají současně v elektronické a tištěné podobě. Lhůta pro podání žádosti je od 1.10 do 13.10 2020 včetně a pro dodržení lhůty je rozhodné datum odeslání žádosti.

publikováno: 25. 09. 2020

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.