+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

MŠMT upravilo pokyn k zajištění financování jazykové přípravy

MŠMT nově upravilo postup při zajištění financování jazykové přípravy a zřízení pozice adaptačního koordinátora v souvislosti s nárůstem počtu dětí a žáků:

 • týká se všech dětí a žáků s OMJ splňující podmínky povinné školní docházky v ČR max. 12/24 měsíců,
 • pokud MŠ/ZŠ v souvislosti s přijetím většího počtu žáků potřebuje upravit rozpis přímých výdajů, podává žádost svému zřizovateli, škola v žádosti uvede, k jaké reálné změně došlo (př. zvýšení počtu tříd, navýšení úvazku zaměstnanců školy...),
 • pro MŠ s min. 4 dětmi s OMJ v povinném předškolním vzdělávání - rozsah 1h týdně - navýšen PHmax,
 • pro ZŠ skupiny 2-10 žáků, rozsah 100-200 hodin,
 • krajský úřad může navýšit počet škol určených pro jazykovou přípravu bez nutnosti žádat MŠMT - nově se může školou určenou stát škola, která má minimálně 5 žáků s OMJ, pokud má personální a prostorové předpoklady a může tedy následně vytvořit skupinu/y pro jazykovou přípravu (prezenčně nebo distančně).
  • pokud škola tyto vhodné podmínky nemá, bude zákonným zástupcům žáků s OMJ nabídnuta jazyková příprava v jiné určené škole


  V souvislosti s nárůstem počtu dětí a žáků je také nově upraveno zřízení pozice adaptačního koordinátora (týká se ale jen dětí a žáků s poskytnutou dočasnou ochranou):

  • hlavní cíl: posílení adaptačního procesu dětí a žáků ve školách,
  • hlavní náplní: pomoc s adaptací na nové kulturní prostředí a životní podmínky, na české školní prostředí, se začleněním do kolektivu třídy, seznámení se školními právy a povinnostmi, s organizací vyučování, prostorem školy,
  • posílení nepedagogické práce o adaptačního koordinátora - nad rámec stanoveného počtu nepedagogických pracovníků,
  • možnost získat finanční prostředky na zřízení této pozice má každá spádová MŠ/ZŠ, která má alespoň 10 dětí/žáků s OMJ s dočasnou ochranou v ČR, a to do 31. srpna 2022,
  • spádová škola podá žádost o úpravu rozpisu přímých výdajů příslušný krajský úřad prostřednictvím ORP,
  • výše úvazku adaptačního koordinátora se odvíjí od počtu dětí/žáků s OMJ z Ukrajiny na škole (př. výše úvazku 1 = 76-100 žáků, 0,5 úvazku = 26-50 žáků, 0,25 = 10-25 žáků).

  Více informací naleznete na stránkách https://www.edu.cz/

publikováno: 25. 04. 2022

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.