+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ahn a Anička (COVID MŠ kazuistika)

Na příkladu vietnamského chlapce Ahna bychom rádi poukázali na to, že vhodně nastavená jazyková podpora má na úrovni mateřské školy rozhodně smysl (zvláště v současných komplikovaných podmínkách a nedostatečného sociokulturního kontaktu).
V září 2020 byl v případě tohoto chlapce předpoklad odkladu školní docházky zejména s ohledem na epidemiologickou situaci a nucené půlroční přerušení jazykové podpory a docházky. Navzdory ztíženým podmínkám v posledním ročníku MŠ však chlapcovi kognitivní schopnosti a ochota komunikovat tvořily dostatečný základ pro vytvoření nosného PLPP. Od října 2020 tak byla nastavena spolupráce externisty a speciálního pedagoga, která ideálně spojovala skupinovou podporu dětí s OMJ v rámci kroužku češtiny a individuální podporu zaměřenou na specifické potřeby konkrétního dítěte (rozvoj slovní zásoby, sluchová diferenciace apod.).
Pedagogický tým se při nastavení plánu podpory řídil metodickým doporučením školního logopeda a odborníka na výuku češtiny jako druhého jazyka. Učitelky ve třídě se chlapci věnovaly v rámci předškolní přípravy, chlapec také spolu s ostatními předškoláky docházel na Feuersteinovu metodu instrumentálního obohacování, kde se velmi dobře zapojoval.
U chlapce byl zaznamenán během půl roku velký pokrok. Hlavními faktory, které kromě fungující jazykové podpory šité na míru danému dítěti sehrály velkou roli v tomto pokroku, byla pravidelná docházka a spolupráce s maminkou. Během druhého uzavření MŠ na jaře 2021 již nebyl u chlapce zaznamenán takový propad. Prostřednictvím online a telefonické komunikace asistenta pedagoga dané třídy byl chlapec stále v kontaktu s českým jazykem až do znovuotevření mateřských škol. Rodiče chápali význam předškolní přípravy pro svého syna a kdykoliv to podmínky umožňovaly, chlapce do MŠ umisťovali. Tento příklad dokládá, jak je spolupráce mateřské školy s rodinou pro přípravu na ZŠ klíčová. Výsledkem je, že chlapec nastupuje v září 2021 do běžné 1. třídy, rozpoznává písmena, dovede číst a psát česká a anglická slova, čímž překonal očekávání od zavedené jazykové podpory a potvrdil svůj jazykový talent.

Pro srovnání uvádíme případ vietnamské dívky Aničky, pro kterou okolnosti povinného předškolního roku znamenaly výraznou regresi a komplikace do budoucna. Její jazyková znalost ještě nebyla na jaře 2020 dostatečně upevněna a rok s minimálním kontaktem s češtinou zcela v izolaci ve vietnamsky mluvící komunitě pro ni znamenal, že začínala po návratu do MŠ v roce 2021 s osvojováním češtiny jako druhého jazyka znovu od začátku. Zcela zásadně zde měla vliv nedostatečná docházka dívky, která byla v MŠ od března 2020 do dubna 2021 přítomna celkem 6 dní. Hlavním důvodem byla izolace rodiny a strach rodičů z epidemiologické situace, bohužel nefungovala ani online komunikace.
Dalším faktorem je také osobnost dítěte. Dívka je velmi introvertní, ostýchavá, neprůbojná. Bojí se dělat chyby. To všechno samozřejmě prodlužuje tzv. tiché období, kdy se dítě bojí v cizím jazyce mluvit a odmítá komunikovat. Obecně lze vysledovat, že děti s OMJ tohoto typu se svými projevy a jazykovými schopnostmi vrátily o rok zpátky.
Takové dítě se bude muset v přípravné třídě kromě adaptace na nové školní podmínky a režim vyrovnat také s neznalostí vyučovacího jazyka, nevyhnutelným školním neúspěchem hned na počátku školní docházky a strachem z chyb. Nedostatečná podpora na úrovni MŠ má za následek mnohem vyšší požadavky na poskytnutí podpůrných opatření na ZŠ, nutností je využití šablon, projektů a dotací pro systematickou jazykovou podporu. Vzhledem k izolovanosti rodiny hrozí v případě opětovného přechodu na online výuku úplné vypadnutí ze vzdělávacího systému a opakování ročníku.

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.