+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit vzestupně Text
Renesance Zapojení do výuky a materiály / Propojení výuky obsahu a jazyka Pracovní list s komentářem vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Recept - popis pracovního postupu Materiál byl vytvořen pro žáky s OMJ 6. ročníku jako přípravný pracovní list k napsání slohové práce, lze jej však využít napříč ročníky druhého stupně. Materiál byl vyzkoušen v intenzivním kurzu češtiny jako druhého jazyka na ZŠ Jaroslava Seiferta.
Reaguj, když slyšíš... Aktivita zaměřená na poslech, na různé tvary stejného slova v textu.
Řazení podle velikosti Ukázka rozehřívací aktivity, kterou je vhodné zařadit například na začátek třídnické hodiny.
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání RVP PV byl novelizován opatřením ministra školství ze dne 24. června 2021 v návaznosti na novou vyhlášku č. 271/2021 Sb. Nově do něj byla zařazena podkapitola 8.4. Poskytování jazykové přípravy dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka, která podrobně...
Quizlet - návod Čeština jako druhý jazyk / Řečové dovednosti Jedná se o velmi užitečnou aplikaci, nejen pro učení se cizím jazykům. Přečtěte si stručný popis, jak Quizlet vlastně funguje. Chcete-li s aplikací Quizlet začít pracovat, můžete si také níže stáhnout pdf soubor s přehledným postupem.
Puzzle - opakování frází Čeština jako druhý jazyk / Hry a pomůcky Hra na procvičení základních frází.
Putování s Carly Mateřské školy / Mateřské školy Putování s Carly je vzdělávací projekt určený pedagogům a dětem prvních až třetích tříd základní školy a poslední třídy školy mateřské, který META vyvinula ve spolupráci s Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Praha. Carly je animovaný film...
Publikace ke kariérovému poradenství na ZŠ Školy, které by chtěly zavést pozici kariérového poradce nebo kariérové poradkyně, případně tuto roli ve škole lépe nastavit a posílit její význam a praktický přínos pro žáky, se mohou inspirovat těmito publikacemi: Návrh koncepce integrovaného systému...
Ptáci aneb volný jako pták Obsahový cíl: - propojení češtiny (ČDJ) a přírodopisu (učivo 7. třídy) - žák roztřídí ptáky do skupin (dravci, pěvci …), ty co žijí ve městě, v okolí lidských obydlí apod. - vysvětlí rozdíl mezi stálým ptákem a ptákem stěhovavým - žák dokáže popsat stavbu...
Ptáci Pracovní list s komentářem z oblasti Člověk a jeho svět vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Psaní Jak učit psaní - aktivity, zásady, tipy.
První světová válka Pracovní list s komentářem vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
První pomoc Obsahový cíl: - Student ví, jak se zachovat, když se stane nehoda. - Student zná telefonní číslo záchranné služby a způsob komunikace s ní. - Student se seznámí s jednotlivými situacemi a způsoby jejich řešení. Jazykový cíl: - Student umí přivolat první...
První newsletter o komunitních tlumočnících ve školním prostředí Komunikace s rodiči / Komunitní tlumočníci V rámci projektu Komunitní tlumočníci ve víru integrace vznikl první newsletter, který je věnován komunitnímu tlumočení v prostředí škol a který vysvětluje, proč není vhodné využívat k tlumočení při komunikaci školy a rodičů samotné žáky s odlišným...
První kroky k vytváření pohody ve třídě Infografika v pěti krocích shrnuje základní tipy k vytváření pohody ve třídě při příchodu nových (nejen) vícejazyčných dětí.
Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR Komunikace s rodiči / Spolupráce s rodiči Informační příručka pro cizince, kteří společně se svými dětmi dlouhodobě pobývají v ČR.
Průvodce začleňováním žáků s OMJ Průvodce začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem je praktická příručka pro základní školy, v nichž se vzdělávají žáci s odlišným mateřským jazykem. Je vhodná pro všechny pedagogické pracovníky, kteří se při své práci s těmito žáky setkávají. Je...
Průvodce pro poradny při práci s dětmi a žáky s OMJ Průvodce pro poradny při práci s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem je dokument, jehož záměrem bylo vytvořit rámec tématu podpory a vzdělávání žáků s OMJ, shrnout veškeré dostupné informace na jedno místo, zpřehlednit legislativu atd. Zároveň se v...
Průvodce přijetím a následnou podporou
Průřezová témata v praxi Střední školy / Střední školy Metodická příručka Průřezová témata prostřednictvím dokumentárního filmu v praxi přináší praktické zkušenosti učitelů se sadou Průřezová témata prostřednictvím dokumentárního filmu. Tuto sadu měli během školního roku 2007/2008 k dispozici učitelé na 500...
Průběh auditu dovedností Následující dokument přehledně ukazuje průběh auditu dovedností.
Protiklady - přídavná jména Věková kategorie: 5-6 let Cíl: Cílem tohoto pracovního listu je získat slovní zásobu v oblasti přídavných jmen s důrazem na správnou výslovnost, naučit se vlastnosti lidí a případně zvířat. Pochopit, že zmíněné vlastnosti mají svůj protiklad a co to...
Proměny vody a koloběh vody v přírodě Obsahový cíl: - Žáci se seznámí s koloběhem vody a procesy přeměn skupenství vody vlivem okolní teploty. Jazykový cíl: - Žáci na základě porozumění textu přiřazují obrázky, doplňují schéma, odpovídají na otázky. - Žáci doplňují potřebnou slovní...
Projekt Robinson (ČJL, mezipředmětové vztahy, mediální gramotnost) Cíl: - cvičení porozumění informacím AV sdělení, čtenářská, mediální a funkční gramotnost, hledání souvislostí, předloha/adaptace, mezipředmětové vztahy Východiska: - kniha (český překlad, případně originál a překlad do MJ žáka), filmová adaptace -...
Projekt Nadace České spořitelny Projekt na podporu pedagogů při vzdělávání nově příchozích dětí, žáků a žákyň z Ukrajiny byl ukončen v červnu 2023. V posteru přehledně shrnujeme výstupy z projektu.
Projekt Bratři lví srdce Cíl – efektivní zvyšování čtenářské, mediální a sociální gramotnosti, cvičení porozumění informacím z textu a AV sdělení, hledání souvislostí, předloha/adaptace, mezipředmětové vztahy, etická výchova Východiska - kniha (český překlad, případně originál...
Proč a jak rozvíjet vícejazyčnost Naše infografika názorně zpracovává téma vícejazyčnosti. Proč a jak rozvíjet vícejazyčnost doma, ve škole i ve výuce.
Pro rozvoj potenciálu potřebují pozornost a podporu

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.