+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit vzestupně Text
ČDJ a SVP - Desatero všímavého pedagoga Jak poznat, že žák má kromě neznalosti českého jazyka další speciální vzdělávací potřeby (např. SPU)? Doporučujeme přečíst si náš článek Rozpoznání možných SVP u vícejazyčných dětí.
ČDJ - Soupis dovedností A1, A2 Tento dokument obsahuje výstupy, kterých by mělo dítě dosáhnout v jednotlivých tématech. Témata jsou obsahem výuky ČDJ a formulovali jsme je na základě našich zkušeností s výukou ve školách a v dětských kurzech a při výuce se jich drželi. Materiály k nim...
Části těla Cíl: Jednotné a množné číslo částí těla, slovesa Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci II“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a...
Části dne - Český jazyk Hlavní myšlenkou pracovních listů z oblasti Člověk a jeho svět do hodin českého jazyka na 1. stupni je procvičovat pravopisné a gramatické jevy na známé slovní zásobě probírané v prvouce/přírodovědě. Pracovní list na prvouku k tomuto tématu si můžete...
Části dne Pracovní list s plánem lekce byl vytvořen pro žáky s různou úrovní znalosti češtiny (úkoly lze dle aktuální úrovně žáků upravovat). Využití k společné i samostatné práci. Věková skupina: 2. - 3. třída ZŠ (pro vyšší ročníky může plnit opakovací funkci)...
Časová posloupnost Výukový materiál vznikl v rámci projektu EUF 2010-20 ve vyrovnávací třídě v Kostelci nad Orlicí. Obsah materiálu: seřazování obrázků podle časové posloupnosti (týmová hra).
Časová pásma Obsahové cíle: Studenti pracují s mapou světa a globusem, seznámí se s časovými pásmy, potřebnou zeměpisnou terminologií a určují datum a čas na různých místech naší planety. Jazykové cíle: Studenti rozumí zeměpisným termínům, používají ustálené fráze k...
Časopis Kritická gramotnost Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň Odborný časopis nejen pro učitele čtenářství vydává projekt Pomáháme školám k úspěchu. Čtvrtletník „Kritická gramotnost“ přináší učitelům všech stupňů škol inspiraci, jak rozvíjet kritickou a čtenářskou gramotnost u žáků, a vytvořit platformu pro sdílení...
ČAS, REŽIM DNE, DNY - KARTIČKY Ke každému tématu ze soupisu dovedností jsou k dispozici kartičky s obrázky a se slovní zásobou. Kartičky pro téma Čas obsahují témata měsíce, roční období, dny v týdnu, části dne, svátky a časové úseky. Kartičky jsou rozděleny do sloupečků: obrázek...
Čas, hodiny, režim dne Výukový materiál vznikl v rámci projektu EUF 2010-20 ve vyrovnávací třídě v Kostelci nad Orlicí. Obsah materiálu: vyjadřování času (Kolik je hodin? V kolik hodin?), digitální i analogový čas, režim dne (slovní zásoba aktivit), časové výrazy (ráno,...
Čas - testy A1 a A2 Tyto materiály slouží jako informace o tom, co by dítě konkrétně mělo umět v daném tématu. Můžete je použít jako test i jako pracovní list. Obsah vychází ze soupisu dovedností. V testu nenajdete všechny dovednosti, jen ty, které lze ověřovat písemně bez...
Byliny, rozmnožování kvetoucích rostlin Pracovní list s komentářem z oblasti Člověk a jeho svět vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Bydlíme blízko moře Text a cvičení z učebnice češtiny pro cizince s popisem práce s celou třídou. Dá se využít k výkladu a procvičení např. tohoto učiva: větné členy - příslovečné určení místa pádové koncovky, předložkové vazby (2. a 6. pád) dopis Při výuce jsme...
Bydlení Materiál do výuky prvouky ve 2. třídě ZŠ propojující i předměty český jazyk a výtvarná výchova.
Buňka Zapojení do výuky a materiály / Přírodopis Klíčová slova: organismus, organela, funkce, buněčná stěna, cytoplazmatická membrána, jádro, vakuola, cytoplazma, mitochondrie, chloroplast, rostlinná/živočišná buňka, zelené barvivo, fotosyntéza Pracovní list je určen pro žáky 6. třídy ZŠ s OMJ, zejména...
Bulharština Na těchto stránkách najdete různé dvojjazyčné informace, žádosti a sdělení napomáhající vzájemnému porozumění mezi školou a rodiči žáků. Některé slouží zejména učitelům pro informování rodičů (přijetí do školy, akce školy, sdělení a částečně informace pro...
Budoucí čas Výukový materiál vznikl v rámci projektu EUF 2010-20 ve vyrovnávací třídě v Kostelci nad Orlicí. Obsah materiálu: časové výrazy pro budoucnost (zítra, příští týden,...), budoucí čas nedokonavých a dokonavých sloves.
Buddy program - materiály Materiály pro fungování Buddy programu na škole: 01. Buddy program - co to je: krátký popis Buddy programu ke stažení. 02. Formulář pro školy před zahájením Buddy programu aneb na co je nutné myslet předem. Tento formulář slouží pro školy, které chtějí...
Buddy - Dotazník k evaluační schůzce Pokud Buddy program na škole již běží, dvojice jsou spárované a pracují spolu, měl by se s nimi koordinátor programu čas od času sejít a zhodnotit jejich spolupráci. Ke zjištění situace může posloužit dotazník k evaluační schůzce. Původně je koncipovaný (...
Brouci Zapojení do výuky a materiály / Propojení výuky obsahu a jazyka Pracovní list s komentářem vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
BOZP Pracovní listy, které vedou žáky k osvojení základních znalostí z oblasti BOZP. Část 1 pracuje s klíčovou slovní zásobou, výukovým textem a procvičováním porozumění. Část 2 navazuje procvičováním slovní zásoby, jazykovými a komunikačními úkoly.
Bingo! Univerzální aktivita pro všechny úrovně pokročilosti
Bezobratlí - hmyz Pracovní list s komentářem z oblasti Člověk a jeho svět vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Běžné nemoci a poranění Zapojení do výuky a materiály / Přírodopis Soubor pracovních listů, které vznikly v rámci pracovní skupiny Přírodopis (PS PŘ).
Bělorusko Profil Běloruska je uložen v příloze ve formátu PDF.
BĚ, PĚ, VĚ Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň ZŠ Tento PL byl vytvořen pro žákyni s OMJ ve druhém ročníku ZŠ. Žákyně je na úrovni pokročilého začátečníka – neskloňuje podstatná jména, má omezenou slovní zásobu atd. Použit byl pro celou třídu běžné ZŠ při učivu bě,pě,vě. Žáci z majority si osvojovali...
Barvy Věková kategorie: 5 - 6 let (s částečnou znalostí českého jazyka) Cíl: Osvojit si názvy barev v souvislosti s předměty běžné potřeby. Užívat názvů barev ve větách se správnou výslovností Výukový materiál byl vytvořenv rámci projektu „Využití e-learningu a...
Barva vlasů Pracovní listy, které vedou žáky k osvojení základních znalostí z oblasti Barva vlasů. Část 1 pracuje s klíčovou slovní zásobou, výukovým textem a procvičováním porozumění. Část 2 navazuje procvičováním slovní zásoby, jazykovými a komunikačními úkoly.
Baroko Pracovní list s komentářem vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.