+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
Lidské tělo - Český jazyk Hlavní myšlenkou pracovních listů z oblasti Člověk a jeho svět do hodin českého jazyka na 1. stupni je procvičovat pravopisné a gramatické jevy na známé slovní zásobě probírané v prvouce/přírodovědě. Pracovní list na prvouku k tomuto tématu si můžete...
Lidské tělo - kartičky Ke každému tématu ze soupisu dovedností jsou k dispozici kartičky s obrázky a se slovní zásobou. Kartičky pro téma Lidské tělo obsahují témata části lidského těla, u lékaře, osobní hygiena, popis člověka - přídavná jména a slovesa spojená s tématem....
Lidské tělo - testy A1 a A2 Tyto materiály slouží jako informace o tom, co by dítě konkrétně mělo umět v daném tématu. Můžete je použít jako test i jako pracovní list. Obsah vychází ze soupisu dovedností. V testu nenajdete všechny dovednosti, jen ty, které lze ověřovat písemně bez...
Lidské tělo a literatura Obsahový cíl: - Žák se seznámí s úryvkem z díla Mary Shelley: Frankenstein. - Žák urči formu vypravěče díla. - Žák pozná žánr horor, dokáže k němu uvést příklady ze známých filmů. - Žák porozumí útvaru popis osoby, vymýšlí možná slova použitelná...
Lidské tělo, doktor Výukový materiál vznikl v rámci projektu EUF 2010-20 ve vyrovnávací třídě v Kostelci nad Orlicí. Obsah materiálu: slovní zásoba tématu Tělo, stavba těla, emoce, nemoci, u doktora, krize, časování modálních sloves v přítomném a minulém čase (MUSET, MOCT,...
Lidské tělo, orgány Obsahový cíl: - Studenti získají informace o lidské kostře a vybraných lidských orgánech. - Studenti dokáží popsat jejich stavbu, funkci a kde v těle se nachází. Jazykový cíl: - Studenti pracují s krátkými texty a rozšiřují si slovní zásobu. - Studenti...
Listnaté stromy Obsahový cíl: - Žák pojmenuje zástupce listnatých stromů. - Žák rozpozná listnaté stromy podle listu a plodu. - Žák popíše proměnu listnatého stromu v průběhu roku. Jazykový cíl: - Žák používá slovní zásobu označující listnaté stromy v patřičných...
Listnaté stromy a keře Pracovní list s komentářem z oblasti Člověk a jeho svět vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Literární pojmy Klíčová slova: umělecká literatura, autor, spisovatel, dílo, postava, vypravěč, monolog, dialog, báseň, verš, sloka, strofa, básnická sbírka, básník, divadelní hra, jednání, dějství, kulisa, replika, scénické poznámky, literární druhy/formy, poezie, próza...
Lucemburkové Zapojení do výuky a materiály / Propojení výuky obsahu a jazyka Klíčová slova: Lucemburkové, sestra, cizinec, císař, král, koruna, most, palác, hrad, kostel, lovení, otec, matka, syn, vnuk, vnučka, bratr, radnice, katedrála, univerzita, památky, relikvie, životopis, vlast, morová epidemie, šlechtic, nevhodný, náměstí...
Má žák s OMJ problémy ve škole?
Makroskopická stavba dřeva Pracovní listy, které vedou žáky k osvojení základních znalostí z oblasti Makroskopická stavba dřeva. Část 1 pracuje s klíčovou slovní zásobou, výukovým textem a procvičováním porozumění. Část 2 navazuje procvičováním slovní zásoby, jazykovými a...
Mám rád anglický čaj Cvičení z učebnice češtiny pro cizince s popisem práce s celou třídou. Dá se využít k výkladu a procvičení např. tohoto učiva přídavná jména vs. příslovce tvary přídavných jmen spisovná vs. obecná čeština Při výuce jsme pracovali vždy s celou třídou a...
Máme rádi zvířata Pracovní list vycházející ze slovní zásoby a gramatiky písně "Máme rádi zvířata" Pedagogický cíl: - žák si osvojuje slovní zásobu, gramatické a větné struktury, poslech a výslovnost zábavnou formou Obsahový cíl: - žák se naučí českou písničku Máme rádi...
Manuál k AP Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta - vzor z kraje Vysočina.
Manuál pro učitele - vzdělávací materiál týkající se migrace a azylu Zdroje a inspirace / Azylant MANUÁL PRO UČITELE NEJEN ČÍSLA - VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL TÝKAJÍCÍ SE MIGRACE A AZYLU V EVROPĚ Příběhy uprchlíků mohou dětem pomoci porozumět stěžejním tématům v dějepisu, zeměpisu nebo občanské nauce. Zájem o uprchlíky může děti motivovat i ke studiu jazyků...
Manuál pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky Čeština jako druhý jazyk / Hry a pomůcky Manuál vznikl pro kurzy češtiny, resp. pro žáky cizince, kteří neovládají žádné písmo nebo neznají latinku. Materiál je určený pro výuku, která není založena na čtení a psaní, ale předpokládá, že si studenti v průběhu kurzu latinku v rámci svých možností...
Manuál pro začátek Tento manuál vytvořily paní učitelky, které mají ve třídách děti cizince. Shrnuly v něm své zkušenosti s tím, co je dobré udělat na začátku, když k nám do třídy přijde žák s OMJ. Diskuze probíhala v rámci expertních skupin v o. s. META v roce 2012....
Manuál spolupráce AP a učitelů Střední školy / Integrace do kolektivu Na téma spolupráce učitelů a asistentů jsme vytvořili praktický manuál.
Marie Terezie Tento pracovní list vznikl v rámci pracovní skupiny Dějepis. Je určen pokročilejším žákům.
Matematické fráze a instrukce Zapojení do výuky a materiály / Matematika Tabulka slouží k záznamu frází a instrukcí, se kterými se žáci/studenti v matematice setkávají. Cílem této tabulky je udělat si přehled v instrukcích a frázích, které se v matematických příkladech a úlohách objevují, uvést si u nich synonymum a příklad,...
Matematika Zapojení do výuky a materiály / Překladové slovníčky Zde si můžete stáhnout překladové slovníčky k jednotlivým předmětům a oblastem učiva v ukrajinštině, ruštině, vietnamštině a angličtině. Překladové slovníčky vydalo SPN - pedagogické nakladatelství, a.s. v roce 2002.
Matematika a žáci s OMJ Zapojení do výuky a materiály / Matematika Výstup z pracovní skupiny zaměřené na výuku matematiky pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v běžné třídě. Setkání pracovní skupiny proběhlo v rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci, který je...
Materiály do výuky - NaZemi Střední školy / VMEGS Spolek NaZemi se dlouhodobě věnuje otázkám fair trade, globálního rozvojového vzdělávání, důstojných pracovních podmínek a odpovědnosti veřejných institucí. Na jejich stránkách můžete nalézt zajímavé inspirativní materiály do výuky VMEGS i dalších...
Maturita, přijímací a závěrečné zkoušky 2020 Jak to letos bude? Ke stažení v jazycích: angličtina, ruština, vietnamština, čeština.
Mechanika tekutin Obsahový cíl: - Žák porozumí veličinám objem, hustota a tlak, je schopen uvést jejich označení, základní a vedlejší jednotky a vzorec na jejich výpočet. - Žák porozumí Pascalovu zákonu - Žák popíše, jak funguje hydraulický zvedák - Žák porozumí pojmu...
Měkké a tvrdé souhlásky Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň Příprava na hodinu Českého jazyk ve druhém ročníku ZŠ. Přípravu vypracovala studentka v rámci praxe.
Měkkýši - opakování Zapojení do výuky a materiály / Přírodopis Výukový materiál byl upraven v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Obsahový cíl: - žák popíše části...
Města a jejich význam Zapojení do výuky a materiály / Dobrá praxe PL Města a jejich význam vznikl v rámci pracovní skupiny Dějepis. Je určený především mírně pokročilým.
Město - kartičky a slovníčky Ke každému tématu ze Vzdělávacího obsahu ČDJ jsou k dispozici kartičky a slovníčky se slovní zásobou. Kartičky a slovníček pro téma Město - místa ve městě jsou rozděleny do sloupečků: obrázek, slovo (tiskací velké písmo), slovo (tiskací malé písmo) a 6....

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.