+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit vzestupně Text
Popis předmětů Pracovní list zaměřený na popis věcí (z jakého jsou materiálů - jaké jsou) Obsahový cíl: Dítě umí popsat vlastní věci, dokáže najít věc podle popisu, dokáže popsat věc, i když neví, jak se to řekne česky, zvládne situaci, že si někde něco zapomnělo, umí...
Popis osoby, charakteristika Pracovní list s komentářem vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Pole a louky Pracovní list s komentářem z oblasti Člověk a jeho svět vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Pokyny v matematice Zapojení do výuky a materiály / Matematika Ke stažení jsou zde nejčastěji používané pokyny z matematiky na druhém stupni. K pokynům jsou vytvořeny ukázkové příklady, ze kterých by žák měl snadněji pochopit smysl pokynu. Ke každému je pak vytvořen "slovník", který si žák s OMJ vyplní a přeloží si...
Pohyb těles Obsahový cíl: - Žák rozumí, co je pohyb těles a rozliší základní druhy pohybu. - Žák rozliší, kdy je těleso v klidu a kdy v pohybu. - Žák správně označuje druhy pohybu. - Žák popisuje trajektorie pohybů. - Žák shrnuje základní informace k tématu....
Pohádky ze všech koutů světa
Pohádka - Červená Karkulka Tyto pracovní listy slouží především k seznámení s jednou z tradičních pohádek pro děti známou především v evropském socio – kulturním prostředí. Nejprve děti seznámíme s vlastním příběhem – přečteme jim pohádku. Při této činnosti realizujeme práci s...
Podzim Obsahový cíl: - Žák vyjmenuje podzimní měsíce - Žák charakterizuje dané roční období - Žák pozná ovoce a zeleninu, které se sklízejí na podzim - Žák na základě textu samostatně nakreslí obrázek s podzimní tématikou Jazykový cíl: - Žák je na základě...
Podpůrný balíček pro nově příchozí dítě s OMJ Jednorázová aktivita do třídy před příchodem žáka s OMJ. První i druhá část má pomoci naladit celý třídní kolektiv na příchod nového dítěte s OMJ, seznámit se se zemí, odkud nově příchozí dítě s OMJ přichází a zamyslet se v rámci kolektivu nad tím, co by...
Podpora žáků s OMJ v SŠ v době distanční výuky Příspěvek k tomuto tématu byl prezentován na konferenci „Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince IV“ pořádané NPI ČR dne 15. 10. 2020. Prezentace k příspěvku je ke stažení v PDF. Další příspěvky z konference je možné shlédnout na stránkách...
Podpora žáků s OMJ na SŠ - Newsletter META, o.p.s. Střední školy / Hodnocení na SŠ Chcete podpořit žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na SŠ a nevíte jak? Řešíte jak a za co je hodnotit? Jak je připravit k maturitě z ČJL? A můžete je vůbec přijmout, když neumí dostatečně česky? Na tyto a další otázky Vám odpoví newsletter v příloze...
Podpora žáků s OMJ na SŠ Na setkání zástupců pedagogicko-psychologických poraden byly prezentovány možnosti podpory vícejazyčných žáků (s OMJ) na SŠ. Prezentace se věnuje přijímacím zkouškám, maturitním a závěrečným zkouškám, podpůrným opatřením, tlumočení a překladům.
Podpora vzdělávání ŽOMJ - změna legislativy 2016 PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ S OMJ V SOULADU S NOVOU LEGISLATIVOU PLATNOU OD 1. 9. 2016: Novelizovaný školský zákon 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání spolu s...
Podnebné pásy a ekosystémy Obsahový cíl: - Žák vyjmenuje a pojmenuje kontinenty, podnebné pásy, uvede jejich stručnou charakteristiku, ekosystémy. - Žák zařadí rostliny, zvířata a podnebí do správného podnebného pásu. Jazykový cíl: - Žák zvládne slovní přepis čísla a jednotky,...
Podmiňovací způsob přítomný Zapojení do výuky a materiály / ČJL II. stupeň ZŠ Tento PL byl vytvořen pro žákyni s OMJ v šestém ročníku ZŠ. Žákyně je rusky mluvící, do české školy nastoupila až do šestého ročníku, česky se učí půl roku. Její výuka postupuje podle vyrovnávacího plánu – ten vychází ze stejné posloupnosti učiva, jakou...
Počty cizinců na školách 2017/2018 Děti s OMJ / Počty cizinců na školách Zde najdete podrobnější analýzu počtu cizinců na českých školách ve školním roce 2017/2018. Zdroj: STATISTICKÁ ROČENKA ŠKOLSTVÍ – VÝKONOVÉ UKAZATELE na stránkách MŠMT . Zajímají Vás počty žáků cizinců na českých školách v loňském roce? Navštivte stránku...
Počítaná - číselný kód Jednorázová aktivita do třídy po příchodu žáka s OMJ. Cílem je týmová spolupráce, seznámení s čísly.
Počet, jednotné-množné číslo zvířat mužského rodu (stejný vzor) a ženského rodu (stejný vzor) Cíle: 1) Seznámení s tvary množných čísel u vybraných zvířat. Stačí pasivní porozumění, děti nemusí nutně tvary samy vyslovit. 2) Děti pojmenovávají tvary jednotného a množného čísla zvířat. 3) Děti aktivně znají tvary množného čísla, pojmenovávají v celé...
Počasí Cíle: Cíl 1: Nová slovní zásoba v 1. pádě včetně jmenných rodů a slovesa v infinitivu Cíl 2: Spojování podstatných jmen se slovesy ve 3. osobě č.j. Cíl 3: Rozdíl mezi dnem a nocí, spojení s předložkou – ve dne, v noci, na obloze Cíl 4: Použití podstatných...
Plody podzimu Pracovní listy plody podzimu využíváme nejlépe s příchodem podzimu, kdy s dětmi tuto tématiku probíráme v rámci běžného dne. Cíl 1. – Nová slovní zásoba v 1. pádě čísla jednotného včetně užití zájmen ten, ta, to Cíl 2. – Užití 4. pádu j. č. Cíl 3. –...
Plazi Zapojení do výuky a materiály / Přírodopis Výukový materiál byl upraven v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Obsahový cíl: - Žák v rámci...
Plán pedagogické podpory_Oleh Plán pedagogické podpory pro žáka s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka v 7. třídě ZŠ.
Plán pedagogické podpory (PLPP) Plán podpory, který byl nastavený žákyni 8. ročníku ZŠ. Žákyně docházela ve své kmenové škole na intenzivní výuku češtiny jako druhého jazyka pro úplné začátečníky. Výuka probíhala v prvním pololetí školního roku s intenzitou 12 hodin týdně. Po zbývající...
Plán kurzu - příklad 1 Čeština jako druhý jazyk / Jak začít učit V současné době je na tomto portále k dispozici 10 tematických struktur (jdoucích po sobě), které vznikly na základě letního intenzivního kurzu pro děti s OMJ pořádaného METOU v srpnu 2010. Jednalo se o čtyřhodinové bloky, proto je třeba rozsah uzpůsobit...
Plán jazykové podpory (PJP) - příloha PLPP Plán jazykové podpory jako příloha k PLPP. 1. stupeň ZŠ - Plán byl vytvořen pro mongolského chlapce ze 3.třídy. Přišel bez jakékoliv znalosti českého jazyka. 2. stupeň ZŠ - Plán byl vytvořen pro vietnamského chlapce ze 7.třídy.Chlapec téměř nemluví...
Plakát "tak aby nám rozuměly" MŠ balíček
PL Jaroslav Rudiš - Grandhotel (umělecký text) Pracovní list k analýze uměleckého textu vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VII, který byl spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR...
PL Jaroslav Rudiš - Grandhotel (neumělecký text) Pracovní list k analýze neuměleckého textu vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VII, který byl spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.