+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
Velikonoce Při práci s těmito listy se děti seznámí s tradičními činnostmi jednoho z nejdůležitějších křesťanských svátků v roce, typickými pro český kulturní kontext. Cíl 1. – nová slovní zásoba v 1. pádě j. č., užití ukazovacích zájmen ten, ta, to Cíl 2. – užití 4...
Velká kniha her Střední školy / Střední školy Na 184 stranách ve formátu PDF naleznete hry do všech možných předmětů, do družiny i kroužků. Obsahuje různé typy her: orientační hry, papírkové hry, deskové hry, slovní hry, psychologické hry a spoustu dalších. Jako bonus obsahuje kniha říkadla, básničky...
Větné členy - lesní zvířata Vyvozování základních větných členů v textech o lesních zvířatech. Ke stažení pracovní list pro žáky a popis průběhu výuky pro učitele.
Vietnam
Vietnamský slovník odborné terminologie Vietnamský slovník odborné terminologie Klubu Hanoi vzniknul v roce 2014. Naleznete v něm základní odborné slovníčky, které byly vytvořeny buďto dle vzdělávacích materiálů rekvalifikačních kurzů anebo na základě zkušeností spolupracujících tlumočníků,...
Vietnamští mluvčí a zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt Interkulturní a metodická inspirace pro lektory (2018) Publikace je určena pro pedagogy a metodiky, kteří pracují s vietnamskými studenty, ale i pro širokou veřejnost, která s Vietnamci přichází do styku a potřebuje se zorientovat v otázkách stavby...
Vietnamština Na těchto stránkách najdete různé dvojjazyčné informace, žádosti a sdělení napomáhající vzájemnému porozumění mezi školou a rodiči žáků. Některé slouží zejména učitelům pro informování rodičů (přijetí do školy, akce školy, sdělení a částečně informace pro...
Vizitka Praktická ukázka, jak vést třídnickou hodinu, když do třídy nově nastoupil žák s OMJ. Žákům aktivita pomůže se více vzájemně seznámit, rozvíjet schopnosti neverbální komunikace a posílit empatii vůči žákovi s jazykovou bariérou.
Vlastivěda - Středověk
Vlastnosti (přídavná jména) + rody Věková kategorie: 5-6 let (i starší – čtoucí) Cíl: získat novou slovní zásobu z oblasti přídavných jmen. Naučit se určovat rody podstatných jmen, ze začátku si uvědomit rody za pomoci vizualizace – přiřazovat ke konkrétním rodům barvu – mužský rod modrá...
Vodní živočichové Věková kategorie: 5-6 let (předpokládá se částečná znalost ČJ) Cíl: Naučit děti novým pojmům – rozšířit slovní zásobu o živočichy, kteří žijí u rybníka. Dalším cílem je děti seznámit s předložkami – v, na, u, nad, do. Vše s důrazem na správnou výslovnost...
Vodstvo České republiky Obsahové cíle: - Žák se orientuje na mapě, hledá vodstvo na území ČR, zakresluje ho do slepé mapy. - Žák pojmenuje řeky na mapě. - Žák rozumí pojmům k tématu, dokáže je prakticky aplikovat na konkrétní vodstvo v ČR. - Žák na základě některých...
Volný čas Obsahový cíl: Dítě - mluví o svých volnočasových aktivitách (v souvislosti s časem – co kdy – a v souvislosti s emocemi – baví mě, nerad) - rozumí, co kdo dělá ve svém volnu - domluví se, kdy má čas a může něco dělat Jazykový cíl: Dítě pochopí (na...
Volný čas - kartičky a slovníčky Ke každému tématu ze Vzdělávacího obsahu ČDJ jsou k dispozici kartičky a slovníčky se slovní zásobou. Kartičky a slovníček pro téma Volný čas obsahují slovesa a různé koníčky. Kartičky jsou rozděleny do sloupečků: obrázek, slovo (tiskací velké písmo),...
Volný čas - testy A1 a A2 Tyto materiály slouží jako informace o tom, co by dítě konkrétně mělo umět v daném tématu. Můžete je použít jako test i jako pracovní list. Obsah vychází ze soupisu dovedností. V testu nenajdete všechny dovednosti, jen ty, které lze ověřovat písemně bez...
Volný čas - výslovnost V materiálu najdete tipy a aktivity na trénink výslovnosti v tématu Volný čas. Slovní zásoba, fráze a cíle vycházejí z Vzdělávacího obsahu ČDJ. Cíle: • žák napodobuje a vyslovuje jednotlivá slova a fráze z tématu Volný čas (nahlas i potichu) • žák...
Vyhláška 147/2011Sb. Zdroje a inspirace / Cizinci - žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Vyhláška 412 Adaptace a klima školy / Koordinátor integrace cizinců/migrantů Vyhláška 412 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.
Vyhláška 73 Základní školy / Tvorba plánu podpory O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
Vyhláška č. 271/2021 Vyhláška č. 271/2021 Sb. ze dne 14. července 2021, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky,...
Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání Střední školy / Přijímací řízení na SŠ Další informace k přijímacímu řízení na stránkách MŠMT nebo CERMAT. Níže ke stažení vyhláška s účinností od 1. 9. 2021.
Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ve znění platném ke dni 1. 9. 2019.
Vyjádření MŠMT k uvolňování žáků s OMJ podle § 50 ŠZ Vyjádření odboru legislativy MŠMT na náš podnět týkající se uvolňování žáků s OMJ podle § 50 školského zákona.
Vyjádření MŠMT k zařazení žáků s OMJ do kategorie SPU-O (JPZ a ZMZ) Žáci, kteří nemají dostatečnou znalost vyučovacího jazyka, při přijetí na SŠ a při jejím ukončování narážejí na jednotné zkoušky z ČJL. I když tito žáci nemají nárok na uzpůsobení podmínek přijímacích/maturitních zkoušek z ČJL ze zákona (§ 20 odst. 4...
Vyjmenovaná slova Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň ZŠ Pracovní list s komentářem na vyjmenovaná a příbuzná slova vznikl při asistenci žákovi s OMJ ve třetí třídě základní školy.
Vyjmenovaná slova K dispozici ke stažení je a) srovnání pohledu českého žáka a žáka s OMJ na učivo vyjmenovaných slov b) soubor vybraných slov s ypsilon po písmenu V, která nejsou ve vyjmenovaných slovech zahrnuta, ale přitom jsou v současné češtině často používaná (...
Výlet Obsahový cíl: - Student je schopen používat idos a jiné weby, které umožňují plánovat výlet. - Student umí naplánovat výlet včetně ceny, programu atp. Jazykový cíl: - Student ovládá slovní zásobu týkající se cestování. - Student na základě porozumění...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.