+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
Dětský pokoj Cíle: Cíl 1 – slovní zásoba (postel, skříň, krabice, stůl, židle) Cíl 2 – slovní zásoba 1., 2., 4. a 7. pád, předložky (vedle, mezi, pod), příslovce (vpravo, vlevo) Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických...
Diagnostické testy řečových dovedností Čeština jako druhý jazyk / Jazyková diagnostika Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze vytvořila standardizované diagnostické testy řečových dovedností žáků-cizinců 1. a 2. stupně základních škol. Při tvorbě testů se vycházelo ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a Evropského...
Didaktický test ČJL - online procvičování Soupis vytvořených "her" v aplikaci Flippity, Wordwall aj. na procvičování k didaktickému testu z ČJL (maturitní zkouška). Odkazy na hry lze poslat studentům k samostatnému procvičování. Jde většinou o zadání z reálných didaktických testů CERMAT...
Diktát s abecedou Čeština jako druhý jazyk / Hry a pomůcky Alternativa diktátu, kdy žáci zapisují slova začínající daným písmenem. Bez speciálních pomůcek.
Dny v týdnu Pracovní list s plánem lekce byl vytvořen pro žáky s různou úrovní znalosti češtiny (úkoly lze dle aktuální úrovně žáků upravovat). Vhodné využití k společné i samostatné práci. Věková skupina: 2. - 3. třída ZŠ (pro vyšší ročníky může plnit opakovací...
Dny v týdnu - Český jazyk Hlavní myšlenkou pracovních listů z oblasti Člověk a jeho svět do hodin českého jazyka na 1. stupni je procvičovat pravopisné a gramatické jevy na známé slovní zásobě probírané v prvouce/přírodovědě. Pracovní list na prvouku k tomuto tématu si můžete...
Doba svatého Václava Zapojení do výuky a materiály / Dobrá praxe Cílem PL pro žáky s OMJ je naučit se tvořit minulý čas, dozvědět se o patronovi České země a o románské architektuře. Žáci z majority mohou některá cvičení využít jako práci s textem, některé úkoly (např. historie chrámu sv. Víta) jsou vhodné a podnětné i...
Dobrá praxe - MŠ Motýlek, Praha 5 Mateřská škola Motýlek se nachází ve starých Stodůlkách v ulici Vlasákova 955, Praha 5 - Stodůlky. Ředitelkou této mateřské školy je od roku 2018 Mgr. Miriam-Claudia Tukorová. Od září 2019 byla MŠ Motýlek zapojena do projektu Naše čtvrť, který měl za...
Dobrá praxe - MŠ Otrokovice Dobrá praxe z roku 2022/2023, začleňování nově příchozích dětí z ukrajiny do MŠ Otrokovice.
Dobrá praxe MŠ Janov u Děčína První zkušenost s dítětem s OMJ a nastavení procesu začleňování
Dobrá praxe MŠ Matěchova Praha 4 Proces adaptace u dětí s OMJ a spolupráce s jejich rodiči.
Dobrá praxe MŠ Mezi školami Praha 13 Rozhovor s paní ředitelkou Pavlou Benešovou z mateřské školy Mezi školami na Praze 13.
Dobrá praxe MŠ Motýlek Dobrá praxe MŠ Motýlek zaměřná na spolupráci s dvojjazyčnou asistentkou pedagoga. Datum vzniku 2021, školka byla součástí projektu Naše čtvrť.
Dobrá praxe z vyučování hudební výchovy Zapojení do výuky a materiály / Dobrá praxe Popis vyučování hudební výchovy ve třídě s žáky s OMJ.
Dobrá praxe ZŠ a MŠ Jarov Zapojení rodičů do vzdělávacích aktivit v rámci projektu “Co vypráví vlajky aneb s vlajkami kolem světa” – práce s vícejazyčnou třídou.
Doklady o předchozím vzdělání při přijímání na SŠ Střední školy / Doklady o předchozím vzdělání Jednou z velkých otázek v tématu přijímacího řízení je, jaké doklady mají uchazeči o studium na SŠ, kteří se vzdělávali v zahraničí, při přijímacím řízení doložit a kdy. Na základě konzultací s MŠMT a opory ve školském zákoně a vyhlášce o přijímacím...
Domácí úkoly - 15 aktivit pro děti a rodiče Mateřské školy / Inkluze v MŠ Vzniklo v rámci projektu Tvorba metodiky na poskytování včasné péče dětem se sociokulturním znevýhodněním a její implementace do MŠ.
Doporučené čítanky pro SŠ a práce s nimi Zapojení do výuky a materiály / Příprava k maturitě V tomto materiálu naleznete soupis dostupných čítanek pro výuku ČJL na střední škole, stručnou analýzu některých z nich z hlediska vhodnosti pro práci žáků s OMJ včetně několika ukázek a tip na práci s čítankami při nacvičování ústní maturitní zkoušky z...
Doporučené očekávané výstupy OSV Střední školy / OSV Metodické příručky vydaná Výzkumným ústavem pedagogickým (resp. NÚV) pomáhají učitelům s očekávanými výstupy Osobnostní a sociální výchovy, a to na základních školách a gymnáziích. Metodické příručky ke stažení níže.
Doporučené učebnice ČJC pro SŠ Zapojení do výuky a materiály / Příprava k maturitě V následující analýze najdete hodnocení vybraných učebnic češtiny pro cizince, které jsou vhodné pro práci se studenty středních škol. Učebnice jsou hodnoceny z několika hledisek, jež jsou důležitá pro výuku češtiny jako druhého/cizího jazyka.
Doporučení pro ŠPZ v souvislosti s nově příchozími žáky z Ukrajiny MŠMT vydalo doporučení pro školská poradenská zařízení v souvislosti s poskytováním poradenských služeb žákům z Ukrajiny.
Doprava - kartičky a slovníčky Ke každému tématu ze Vzdělávacího obsahu ČDJ jsou k dispozici kartičky a slovníčky se slovní zásobou. Kartičky a slovníček pro téma Doprava obsahují témata dopravní prostředky, doprava, cestování. Kartičky jsou rozděleny do sloupečků: obrázek, slovo (...
Dopravní prostředky Výukový materiál vznikl v rámci projektu EUF 2010-20 ve vyrovnávací třídě v Kostelci nad Orlicí. Obsah materiálu: slovní zásoba Dopravní prostředky (auto, kolo, ponorka...), jízdenka, místenka, nástup, přestup..., časování sloves JÍT a JET, poslech...
Dopravní prostředky (pro MŠ) Cíle: Cíl 1 – slovní zásoba (dům, silnice, koleje, řeka, auto, autobus, loď, tramvaj, vlak, kolo, nákladní auto, helikoptéra) Cíl 2 – slovní zásoba, slovesa 3. osoba přítomného času a jednotného čísla (jet, plout, létat) Cíl 3 – slovní zásoba 1. a 6. pád...
Dotazník pro rodiče dětí s OMJ Dotazník pro rodiče dětí s OMJ si klade za cíl získat co nejvíce informací o nově příchozím dítěti a jeho rodině, která pochází z jiného kulturního a jazykového prostředí. Dotazník bychom měli rodičům nabídnout až ve chvíli, kdy proběhla úvodní schůzka a...
Dotazník rozvoje samostatného učení u dětí - Oxfordský dotazník Tento evaluační nástroj vznikl pod vedením prof. Whitebreada v Oxfordu. Zaměřuje se na socio-emoční dovednosti. Konkrétně zkoumá emoční, sociální a rozumovou oblast, a také oblast vůle a motivace. Formulář nabízí pedagogům návodné otázky, které jim...
Dravci a sovy Zapojení do výuky a materiály / Přírodopis Výukový materiál byl upraven v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Obsahový cíl: - žák pojmenuje...
Druhý newsletter o komunitních tlumočnících určen zřizovatelům škol Komunikace s rodiči / Komunitní tlumočníci Dalším výstupem aktivity projektu Komunitní tlumočníci ve víru integrace je druhý newsletter, jehož cílem je tentokrát informovat zřizovatele škol o tom, proč je dobré podporovat školy při využívání služeb komunitních tlumočníků.
Druhy vlasů Pracovní listy, které vedou žáky k osvojení základních znalostí z oblasti Druhy vlasů. Část 1 pracuje s klíčovou slovní zásobou, výukovým textem a procvičováním porozumění. Část 2 navazuje procvičováním slovní zásoby, jazykovými a komunikačními úkoly.
DT - Cvičení (Na co se mě vlastně ptají?) Zapojení do výuky a materiály / Příprava k maturitě Tento pracovní list doplňuje předchozí materiál DT - Na co se mě vlastně ptají?. Jde o praktické cvičení (test), v němž se ověřuje porozumění zadání, nikoli znalosti a další dovednosti. Obsahově jsou úkoly záměrně jednoduché, aby test ukázal, jak žák s...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.