+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
Úvod do matematiky Zapojení do výuky a materiály / Matematika Výukový materiál byl upraven v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Použitý byl ve třídě připravující...
Úvod do rýsování Zapojení do výuky a materiály / Matematika Obsahový cíl: - Žák přiřadí základní pojmy a pomůcky z oblasti rýsování. - Žák rýsuje podle zadání a dokáže vyvodit pojmy jako kolmice, rovnoběžka apod.. Jazykový cíl: - Žák používá názvy pomůcek a základní termíny z rýsování - Žák přiřadí definice k...
Úvodní zjištění znalostí
Užitečné odkazy a seznam literatury k ZMZ z ČJL Zapojení do výuky a materiály / Příprava k maturitě Zde naleznete soupis učebnic a užitečných internetových odkazů, které mohou studentům pomoci při přípravě k MZ z ČJL. Dále zde najdete čtenářské tipy pro žáky s OMJ k MZ z ČJL.
UZPŮSOBENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
V restauraci Text z učebnice češtiny pro cizince s popisem práce s celou třídou. Dá se využít k výkladu a procvičení např. tohoto učiva: větné členy - předmět pádové koncovky, vazby se 4. pádem dialog v restauraci Při výuce jsme pracovali vždy s celou třídou a...
V zoologické zahradě Obsahový cíl: - Žák pojmenuje zvířata, která bydlí v ZOO. - Žák vypráví o návštěvě ZOO a o tom, která zvířata tam viděl. Jazykový cíl: - Žák přiřadí názvy zvířat ke vzorům žena, růže a pán. - Žák používá názvy zvířat v patřičném pádě (1., 4. pád čísla...
Václav Havel a literatura Obsahový cíl: - Žák pozná a jednoduše popíše obrazové básně. - Žák se seznámí s dílem Antikódy a Dopisy Olze od Václava Havla. - Žák se seznámí s osobností Václava Havla a s jeho dílem. - Žák napíše krátký osobní dopis. Jazykový cíl: - Žák popisuje /...
Vánoce - drilování vazeb Obsahový cíl: - Žáci si opakují obsah tématu Vánoce (činnosti o Vánocích) – můžeme navázat např. na pracovní list k tématu Vánoce. Jazykový cíl: - Žáci se naučí nazpaměť slovní spojení od rána do večera a u vánočního stromu. Slovní zásoba: Slovní...
Vánoční dárky-Rody (mužský, ženský, střední), ukazovací zájmena ten, ta, to Věková kategorie: 5-6 let, jazykově pokročilé Cíl: Rozšířit slovní zásobu, případně upevnit stávající s důrazem na správnou výslovnost. Dále pochopit a osvojit si určování rodů podstatných jmen a pro další rozšiřování slovní zásoby si spojovat rody s...
Vánoční knížka - práce s knihou Cílová skupina: - žáci 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ; začátečníci, mírně pokročilí i pokročilí Obsahový cíl: - žák se dozví o české tradici, spojené s Vánoci - žák pracuje s českou knihou Jazykový cíl: - žák si upevní slovní zásobu spojenou s Vánoci - žák...
Varování před špatnou učebnicí Čeština jako druhý jazyk / Učebnice a učební materiály
Ve škole nabízíme různou podporu, aby každé dítě mohlo uspět Každý žák je schopen zvládnout určitý úkol, pokud ho podpoříme. Naše podpora poskytnutá vícejazyčnému dítěti funguje jako lešení (scaffolding). Zdroje: Gibbons, P. Scaffolding Language, Scaffolding Learning: Teaching Second Language Learners in the...
Ve školní jídelně Materiál je určen do výuky ČDJ pro pokročilejší žáky a studenty s OMJ na 2. stupni ZŠ (minimálně na úrovni A2). Obsahový cíl: - Žák vyjmenuje a pojmenuje tradiční česká jídla. - Žák umí určit, čeho je více a čeho je méně. Jazykový cíl: - Žák používá...
Ve třídě, opakování -ě Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň ZŠ Tento PL byl vytvořen pro žákyni s OMJ ve druhém ročníku ZŠ. Žákyně je na úrovni pokročilého začátečníka – začíná skloňovat podstatná jména. Použit byl pro její samostatnou práci, ale některé jeho části je možné použít pro celou třídu.
Věci a osoby ve třídě Následující materiál můžete používat od 2. třídy. Obsahuje základní slovní zásobu a jazykové učivo ke komunikačnímu okruhu ze školního prostředí - věci a osoby ve třídě. Je vhodný jako odrazový můstek do začátků. Obsahový cíl: • Žák vyjmenuje a...
Věci kolem nás, dům, byt Výukový materiál vznikl v rámci projektu EUF 2010-20 ve vyrovnávací třídě v Kostelci nad Orlicí. Obsah materiálu: slovní zásoba Dům, byt, škola, školní pomůcky; orientace v budově a v prostoru, místnosti v bytě/domě, nábytek, nádobí; inzeráty.
Vědomá vícejazyčnost v mateřské škole Anglicky psaný článek pojednává o výzkumném projektu z let 2013-2014 ze švédské mateřské školy. Projekt cílil na zapojení rodičů do vybudování vědomě vícejazyčného prostředí v mateřské škole. Za tímto účelem využívali pedagogové i rodiče tzv. kouzelné...
Velikonoce Při práci s těmito listy se děti seznámí s tradičními činnostmi jednoho z nejdůležitějších křesťanských svátků v roce, typickými pro český kulturní kontext. Cíl 1. – nová slovní zásoba v 1. pádě j. č., užití ukazovacích zájmen ten, ta, to Cíl 2. – užití 4...
Velká kniha her Střední školy / Střední školy Na 184 stranách ve formátu PDF naleznete hry do všech možných předmětů, do družiny i kroužků. Obsahuje různé typy her: orientační hry, papírkové hry, deskové hry, slovní hry, psychologické hry a spoustu dalších. Jako bonus obsahuje kniha říkadla, básničky...
Větné členy - lesní zvířata Vyvozování základních větných členů v textech o lesních zvířatech. Ke stažení pracovní list pro žáky a popis průběhu výuky pro učitele.
Vícejazyčnost – Protože na jazyku záleží Existuje celá škála pojmenování pro děti, které mají odlišné kořeny či jsou nově příchozí. Náš jazyk formuje naše vnímání světa, proto je důležité volit citlivě. Přečtěte si o tématu více v našem infoletáku.
Vietnam Profil Vietnamu je uložen v příloze ve formátu PDF.
Vietnamský slovník odborné terminologie Vietnamský slovník odborné terminologie Klubu Hanoi vzniknul v roce 2014. Naleznete v něm základní odborné slovníčky, které byly vytvořeny buďto dle vzdělávacích materiálů rekvalifikačních kurzů anebo na základě zkušeností spolupracujících tlumočníků,...
Vietnamští mluvčí a zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt Interkulturní a metodická inspirace pro lektory (2018) Publikace je určena pro pedagogy a metodiky, kteří pracují s vietnamskými studenty, ale i pro širokou veřejnost, která s Vietnamci přichází do styku a potřebuje se zorientovat v otázkách stavby...
Vietnamština Na těchto stránkách najdete různé dvojjazyčné informace, žádosti a sdělení napomáhající vzájemnému porozumění mezi školou a rodiči žáků. Některé slouží zejména učitelům pro informování rodičů (přijetí do školy, akce školy, sdělení a částečně informace pro...
Vizitka Praktická ukázka, jak vést třídnickou hodinu, když do třídy nově nastoupil žák s OMJ. Žákům aktivita pomůže se více vzájemně seznámit, rozvíjet schopnosti neverbální komunikace a posílit empatii vůči žákovi s jazykovou bariérou.
Vlasový kořínek Pracovní listy, které vedou žáky k osvojení základních znalostí z oblasti Vlasový kořínek. Část 1 pracuje s klíčovou slovní zásobou, výukovým textem a procvičováním porozumění. Část 2 navazuje procvičováním slovní zásoby, jazykovými a komunikačními úkoly.
Vlasový stvol Pracovní listy, které vedou žáky k osvojení základních znalostí z oblasti Vlasový stvol. Část 1 pracuje s klíčovou slovní zásobou, výukovým textem a procvičováním porozumění. Část 2 navazuje procvičováním slovní zásoby, jazykovými a komunikačními úkoly.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.