+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
KV Zemědělství v ČR Zapojení do výuky a materiály / Grafická vizualizace obsahu V projektu OP VVV - SC2/5 - Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností byl pro odborné workshopy vytvořen následující klíčový vizuál ke stažení.
Kvak a Žbluňk - práce s knihou Obsahový cíl: - propojení přírodopisu (obojživelníci - učivo 7. ročníku) a češtiny - princip třídění živočichů – kategorizace pojmů (ryby, ptáci, savci, plazi, obojživelníci) - téma se hodí na podzimní roční období (povídka o pouštění draka) Jazykový...
Lebka Obsahový cíl: - Žák popíše stavbu lebky. Jazykový cíl: - Žák na základě porozumění textu odpovídá na otázky. - Žák doplňuje slovní zásobu. Slovní zásoba: lebka, šev, mozkovna, ploché kosti x dlouhé kosti x krátké kosti, čelní kost, spánková kost,...
Les Pracovní list s komentářem z oblasti Člověk a jeho svět vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Leták - Tipy na kontakt se spolužákem s OMJ při distanční výuce Sepsali jsme tipy na kontakt a aktivity pro spárované dvojice v Buddy programu, pakliže jsou uzavřeny školy a probíhá distanční výuka. Leták je určen přímo studentům, lze jej využít také motivačně pro ty, kdo zatím spárovaní nejsou.
Leták Buddy - Najdi si parťáka Leták Najdi svého parťáka, který ti pomůže. Najdi svého hrdinu. popisuje podobu Buddy programu žákům s OMJ, kteří jsou na škole noví a chtějí se seznámit s někým, kdo jim pomůže a na koho se mohou spolehnout. Chtějí svého buddyho. Leták má informační...
Leták Buddy - Staň se parťákem Leták Staň se parťákem tomu, kdo tě potřebuje! popisuje podobu Buddy programu pro žáky - dobrovolníky, kteří chtějí pomáhat novým žákům s OMJ jako tzv. buddy. Leták má informační charakter, škola doplní kontakty na koordinátora Buddy programu na škole...
Leták pro rodiče Komunikace s rodiči / Komunitní tlumočníci V rámci projektu Komunitní tlumočníci ve víru integrace byl vytvořen leták, který informuje rodiče žáků cizinců o možnostech a službách komunitních tlumočníků ve školním prostředí. Leták je ke stažení v jazykových mutacích (CZE, ENG, RUS, ARA, MNG, VIE).
Léto Pracovní list s komentářem z oblasti Člověk a jeho svět vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Lex Ukrajina II a metodika pro školy Lex Ukrajina se skládá ze tří norem na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Zákon navržený MV upravuje přidělování dočasné ochrany, právní status uprchlíků a přístup ke zdravotní péči, zákon navržený MPSV zaměstnávání, sociální zabezpečení a dětské skupiny a...
Lidské smysly S materiálem začínáme ve 2. – 3. ročníku v rámci hodin vzdělávacího okruhu Člověk a jeho svět. Z pracovních listů lze vybírat úkoly a texty pro jednotlivé třídy dle náročnosti, např. ve 2. ročníku se žáci seznamují s pěti lidskými smysly, ale v 5. ročníku...
Lidské smysly - Český jazyk Hlavní myšlenkou pracovních listů z oblasti Člověk a jeho svět do hodin českého jazyka na 1. stupni je procvičovat pravopisné a gramatické jevy na známé slovní zásobě probírané v prvouce/přírodovědě. Pracovní list na prvouku k tomuto tématu si můžete...
Lidské tělo Čeština jako druhý jazyk / Jak začít učit Lidské tělo a jeho části.
Lidské tělo - Český jazyk Hlavní myšlenkou pracovních listů z oblasti Člověk a jeho svět do hodin českého jazyka na 1. stupni je procvičovat pravopisné a gramatické jevy na známé slovní zásobě probírané v prvouce/přírodovědě. Pracovní list na prvouku k tomuto tématu si můžete...
Lidské tělo - kartičky Ke každému tématu ze soupisu dovedností jsou k dispozici kartičky s obrázky a se slovní zásobou. Kartičky pro téma Lidské tělo obsahují témata části lidského těla, u lékaře, osobní hygiena, popis člověka - přídavná jména a slovesa spojená s tématem....
Lidské tělo - testy A1 a A2 Tyto materiály slouží jako informace o tom, co by dítě konkrétně mělo umět v daném tématu. Můžete je použít jako test i jako pracovní list. Obsah vychází ze soupisu dovedností. V testu nenajdete všechny dovednosti, jen ty, které lze ověřovat písemně bez...
Lidské tělo a literatura Obsahový cíl: - Žák se seznámí s úryvkem z díla Mary Shelley: Frankenstein. - Žák urči formu vypravěče díla. - Žák pozná žánr horor, dokáže k němu uvést příklady ze známých filmů. - Žák porozumí útvaru popis osoby, vymýšlí možná slova použitelná...
Lidské tělo, doktor Výukový materiál vznikl v rámci projektu EUF 2010-20 ve vyrovnávací třídě v Kostelci nad Orlicí. Obsah materiálu: slovní zásoba tématu Tělo, stavba těla, emoce, nemoci, u doktora, krize, časování modálních sloves v přítomném a minulém čase (MUSET, MOCT,...
Lidské tělo, orgány Obsahový cíl: - Studenti získají informace o lidské kostře a vybraných lidských orgánech. - Studenti dokáží popsat jejich stavbu, funkci a kde v těle se nachází. Jazykový cíl: - Studenti pracují s krátkými texty a rozšiřují si slovní zásobu. - Studenti...
Listnaté stromy Obsahový cíl: - Žák pojmenuje zástupce listnatých stromů. - Žák rozpozná listnaté stromy podle listu a plodu. - Žák popíše proměnu listnatého stromu v průběhu roku. Jazykový cíl: - Žák používá slovní zásobu označující listnaté stromy v patřičných...
Listnaté stromy a keře Pracovní list s komentářem z oblasti Člověk a jeho svět vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Literární pojmy Klíčová slova: umělecká literatura, autor, spisovatel, dílo, postava, vypravěč, monolog, dialog, báseň, verš, sloka, strofa, básnická sbírka, básník, divadelní hra, jednání, dějství, kulisa, replika, scénické poznámky, literární druhy/formy, poezie, próza...
Lucemburkové Zapojení do výuky a materiály / Propojení výuky obsahu a jazyka Klíčová slova: Lucemburkové, sestra, cizinec, císař, král, koruna, most, palác, hrad, kostel, lovení, otec, matka, syn, vnuk, vnučka, bratr, radnice, katedrála, univerzita, památky, relikvie, životopis, vlast, morová epidemie, šlechtic, nevhodný, náměstí...
Mám rád anglický čaj Cvičení z učebnice češtiny pro cizince s popisem práce s celou třídou. Dá se využít k výkladu a procvičení např. tohoto učiva přídavná jména vs. příslovce tvary přídavných jmen spisovná vs. obecná čeština Při výuce jsme pracovali vždy s celou třídou a...
Máme rádi zvířata Pracovní list vycházející ze slovní zásoby a gramatiky písně "Máme rádi zvířata" Pedagogický cíl: - žák si osvojuje slovní zásobu, gramatické a větné struktury, poslech a výslovnost zábavnou formou Obsahový cíl: - žák se naučí českou písničku Máme rádi...
Manuál k AP Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta - vzor z kraje Vysočina.
Manuál pro učitele - vzdělávací materiál týkající se migrace a azylu Zdroje a inspirace / Azylant MANUÁL PRO UČITELE NEJEN ČÍSLA - VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL TÝKAJÍCÍ SE MIGRACE A AZYLU V EVROPĚ Příběhy uprchlíků mohou dětem pomoci porozumět stěžejním tématům v dějepisu, zeměpisu nebo občanské nauce. Zájem o uprchlíky může děti motivovat i ke studiu jazyků...
Manuál pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky Čeština jako druhý jazyk / Hry a pomůcky Manuál vznikl pro kurzy češtiny, resp. pro žáky cizince, kteří neovládají žádné písmo nebo neznají latinku. Materiál je určený pro výuku, která není založena na čtení a psaní, ale předpokládá, že si studenti v průběhu kurzu latinku v rámci svých možností...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.