+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
Metodika k zajištění ukrajinského asistenta pedagoga MŠMT vydalo metodické poznámky k zajištění ukrajinského asistenta pedagoga od září 2022 pro MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoře. Finanční prostředky na zajištění této pozice lze čerpat od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022, a to pouze formou pracovního poměru. Více...
Metodika MŠMT k novému systému jazykové přípravy v MŠ a ZŠ MŠMT vydalo Metodický materiál k poskytování bezplatné jazykové přípravy v předškolním a základním vzdělávání. Jedná se o nový systém financování a organizace jazykové přípravy podle paragrafu 20 školského zákona, který vstoupil v platnost od září 2021....
Metodika MŠMT pro poskytování podpůrných opatření žákům s OMJ MŠMT ve spolupráci s NPI ČR vydalo metodiku pro školská poradenská zařízení týkající se poskytování podpůrných opatření pro žáky s OMJ podle § 16 ŠZ. Cílem metodického materiálu je sjednotit postup poradenských zařízení při poskytování podpory žákům s OMJ...
Metodika multikulturní výchovy Sdružení pro integraci a migraci vydalo Metodiku multikulturní výchovy . Tato publikace vznikla jako součást projektu Crossing Border.
Metodika multikulturní výchovy (crossing borders) Zapojení do výuky a materiály / Kroky k MKV Metodika Sdružení pro integraci a migraci nabízí pedagogům osvědčené, praxí prověřené a smysluplné metodiky, ať už ty z nich, které se týkají čistě migrace, tak i další, které zasahují i úzce související témata typu rasismus, diskriminace či hate speech...
Metodika práce třídního učitele Základní školy / Pedagogická diagnostika Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy, Mgr. Dubec M., Projekt Odyssea 2007
Metodika vedení třídnických hodin Představujeme vám Metodiku vedení třídnických hodin, kterou zpracovala Pedagogicko-psychologická poradna v Karlových Varech. Najdete zde doporučení, jak nastavit pravidla ve třídě, dozvíte se, jaké jsou typy třídních kolektivů a jak s nimi pracovat, a...
Metodika výuky českého jazyka pro cizince Kolektiv autorek ze Základní školy Marjánka představuje vlastní systém podpory dětí s OMJ ve škole, se speciálním zaměřením na metodiku výuky češtiny jako druhého jazyka. ZŠ Marjánka má v oblasti začleňován dětí s OMJ mnohaletou praxi, je první školou v...
Míček Čeština jako druhý jazyk / Hry a pomůcky Je třeba mít míček či něco jiného, čím se dá házet. Určeno na úvod hodiny nebo k opakování slovní zásoby.
Mikroskopická stavba dřeva Pracovní listy, které vedou žáky k osvojení základních znalostí z oblasti Mikroskopická stavba dřeva. Část 1 pracuje s klíčovou slovní zásobou, výukovým textem a procvičováním porozumění. Část 2 navazuje procvičováním slovní zásoby, jazykovými a...
Mikuláš Obsahový cíl: - žák se dozví o české tradici, spojené se svátkem svatého Mikuláše - žák se naučí básničku, kterou může využít, až bude „chodit Mikuláš“ - žák umí říct, že něco ztratil - žák mluví v minulosti o muži, ženě, nebo v plurálu - žák umí vyjádřit...
Mikuláš, anděl a čert Cíle: Cíl 1: Rozšiřující slovní zásoba v 1.pádě včetně zájmen ten, ta, to Cíl 2: Použití nové slovní zásoby ve 4.pádě Cíl 3: Charakteristika postav – užití přídavných jmen Cíl 4: Použití nové slovní zásoby v 1. a 4.pádě ve spojení se slovesy „mít rád,...
Minulý čas Výukový materiál vznikl v rámci projektu EUF 2010-20 ve vyrovnávací třídě v Kostelci nad Orlicí. Obsah materiálu: časové výrazy pro minulost, pravidelné a nepravidelné tvary minulého času, dokonavá a nedokonavá slovesa v minulém čase, slovní spojení se...
Místní názvy a velká písmena Pracovní list s komentářem vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Mnohoznačná slova Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň ZŠ Materiál je určen žákům 1. stupně do hodin českého jazyka pro společnou práci žáků z majoritní skupiny a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ), popř. do lekcí češtiny jako druhého jazyka pouze pro žáky s OMJ i 2. stupně. Materiál rozvíjí slovní zásobu...
Model dle Berryho Adaptace a klima školy / Práce s třídním kolektivem
Modelové (jazykové) lekce pro pedagogy MŠ - Časopis Zvoní! Mateřské školy / Tipy z praxe pro jazykovou podporu v MŠ Časopis Zvoní! vznikl jako součást projektu organizace Člověk v tísni "Pojďte do školky!". Osmé číslo časopisu je složeno z 12 metodických lekcí, se kterými se pedagogové MŠ, nízkoprahových center, dětských klubů apod. seznamovali v rámci kurzů. Lekce...
Modelové situace tvorby výukových skupin Základní školy / Jazyková příprava (dle § 20 ŠZ) Vytvořili jsme pro vás tři modelové příklady, jak lze tvořit skupiny pro jazykovou přípravu podle různých kritérií (věku žáků, jejich jazykové úrovně, jejich mateřského jazyka apod.) a v různých situacích dle velikosti školy, počtu žáků s OMJ, složení...
Moldavská republika
Mongolsko Profil Mongolska je uložen v příloze ve formátu PDF.
Mongolština Zapojení do výuky a materiály / Překladové slovníčky Překladové slovníčky nechalo přeložit sdružení META. Přeložila: Munkhtuya Tseveenbayar
MonitorovaCÍ plán MŠ U Bobříka VZOR Vzorově vypracovaný plán pedagogické podpory pro dítě s OMJ.
Monitorovací plán pro děti s OMJ - PLPP Hana Baštová Monitorovací plán pro děti s OMJ vytvořila paní ředitelka Hana Baštová z MŠ Ovčí Hájek. Je možné jej užívat jako alternativu PLPP v mateřských školách.
Motivační dopis SŠ
Motýli Zapojení do výuky a materiály / Přírodopis Materiál na opakování vytvořila asistentka pedagoga pro svou žákyni na základní škole v Benešově. klíčová slova: motýli, hlava, hruď, zadeček, vývojová stádia, vajíčka, můry, Bourec morušový, kokon, housenky
Možnosti organizace výuky ČDJ Zpracovali jsme pro vás přehlednou tabulku s možnostmi organizace výuky ČDJ ve škole, včetně výhod a nevýhod jednotlivých variant.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.