+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
Podmiňovací způsob přítomný Zapojení do výuky a materiály / ČJL II. stupeň ZŠ Tento PL byl vytvořen pro žákyni s OMJ v šestém ročníku ZŠ. Žákyně je rusky mluvící, do české školy nastoupila až do šestého ročníku, česky se učí půl roku. Její výuka postupuje podle vyrovnávacího plánu – ten vychází ze stejné posloupnosti učiva, jakou...
Podnebné pásy a ekosystémy Obsahový cíl: - Žák vyjmenuje a pojmenuje kontinenty, podnebné pásy, uvede jejich stručnou charakteristiku, ekosystémy. - Žák zařadí rostliny, zvířata a podnebí do správného podnebného pásu. Jazykový cíl: - Žák zvládne slovní přepis čísla a jednotky,...
Podpora vzdělávání ŽOMJ - změna legislativy 2016 PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ S OMJ V SOULADU S NOVOU LEGISLATIVOU PLATNOU OD 1. 9. 2016: Novelizovaný školský zákon 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání spolu s...
Podpora žáků s OMJ na SŠ Na setkání zástupců pedagogicko-psychologických poraden byly prezentovány možnosti podpory vícejazyčných žáků (s OMJ) na SŠ. Prezentace se věnuje přijímacím zkouškám, maturitním a závěrečným zkouškám, podpůrným opatřením, tlumočení a překladům.
Podpora žáků s OMJ na SŠ - Newsletter META, o.p.s. Střední školy / Hodnocení na SŠ Chcete podpořit žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na SŠ a nevíte jak? Řešíte jak a za co je hodnotit? Jak je připravit k maturitě z ČJL? A můžete je vůbec přijmout, když neumí dostatečně česky? Na tyto a další otázky Vám odpoví newsletter v příloze...
Podpora žáků s OMJ v SŠ v době distanční výuky Příspěvek k tomuto tématu byl prezentován na konferenci „Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince IV“ pořádané NPI ČR dne 15. 10. 2020. Prezentace k příspěvku je ke stažení v PDF. Další příspěvky z konference je možné shlédnout na stránkách...
Podpůrný balíček pro nově příchozí dítě s OMJ Jednorázová aktivita do třídy před příchodem žáka s OMJ. První i druhá část má pomoci naladit celý třídní kolektiv na příchod nového dítěte s OMJ, seznámit se se zemí, odkud nově příchozí dítě s OMJ přichází a zamyslet se v rámci kolektivu nad tím, co by...
Podzim Pracovní list s komentářem z oblasti Člověk a jeho svět vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Pohádka - Červená Karkulka Tyto pracovní listy slouží především k seznámení s jednou z tradičních pohádek pro děti známou především v evropském socio – kulturním prostředí. Nejprve děti seznámíme s vlastním příběhem – přečteme jim pohádku. Při této činnosti realizujeme práci s...
Pohádky ze všech koutů světa
Pohyb těles Obsahový cíl: - Žák rozumí, co je pohyb těles a rozliší základní druhy pohybu. - Žák rozliší, kdy je těleso v klidu a kdy v pohybu. - Žák správně označuje druhy pohybu. - Žák popisuje trajektorie pohybů. - Žák shrnuje základní informace k tématu....
Pokyny v matematice Zapojení do výuky a materiály / Matematika Ke stažení jsou zde nejčastěji používané pokyny z matematiky na druhém stupni. K pokynům jsou vytvořeny ukázkové příklady, ze kterých by žák měl snadněji pochopit smysl pokynu. Ke každému je pak vytvořen "slovník", který si žák s OMJ vyplní a přeloží si...
Pole a louky Pracovní list s komentářem z oblasti Člověk a jeho svět vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Popis osoby, charakteristika Pracovní list s komentářem vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Popis předmětů Pracovní list zaměřený na popis věcí (z jakého jsou materiálů - jaké jsou) Obsahový cíl: Dítě umí popsat vlastní věci, dokáže najít věc podle popisu, dokáže popsat věc, i když neví, jak se to řekne česky, zvládne situaci, že si někde něco zapomnělo, umí...
Popis věci - kartičky Ke každému tématu ze soupisu dovedností jsou k dispozici kartičky s obrázky a se slovní zásobou. Kartičky Popis věci jsou rozděleny do sloupečků: obrázek, slovo (tiskací velké písmo), slovo (tiskací malé písmo) a 2. a 3. stupeň přídavných jmen/ rody...
Popis věcí - testy A1 a A2 Tyto materiály slouží jako informace o tom, co by dítě konkrétně mělo umět v daném tématu. Můžete je použít jako test i jako pracovní list. Obsah vychází ze soupisu dovedností. V testu nenajdete všechny dovednosti, jen ty, které lze ověřovat písemně bez...
Potok, řeka, rybník - koloběh vody Pracovní list s komentářem z oblasti Člověk a jeho svět vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Potravní řetězce Zapojení do výuky a materiály / Přírodopis Klíčová slova: potravní řetězec, jídlo, les, pole, farma, voda, býložravec, masožravec, hmyzožravec, všežravec, hmyz Pracovní listy jsou určeny do hodin přírodopisu, zejména pro začátečníky s minimální znalostí českého jazyka. Soubor obsahuje také...
Potravní řetězce a vztahy mezi organismy Obsahový cíl: - Žák vysvětlí, co je to potravní řetězec; - schematicky znázorní jednoduchý potravní řetězec; - logicky řadí průběh potravního řetězce a vymýšlí další příklady; - klasifikuje zvířata podle zdroje potravy; - rozlišuje masožravce/býložravce/...
Potvrzení o studiu Vydává škola při odjezdu žáka zpět na Ukrajinu. Jde o jednotný dvojjazyčný formulář (čeština/ukrajinština). Zdroj: https://www.edu.cz
Povolání Cíle : Výčet cílů představuje především možnosti zaměření pracovního listu, není možné obsáhnout při jedné práci s listem vše, pokud je to pro děti nové. Pedagog musí zvolit co a v jakém rozsahu je pro danou skupinu adekvátní. Cíl 1: Nová slovní zásoba...
Povolání přiřazujeme Cíle: Cíl 1 – slovní zásoba (povolání, náčiní) Cíl 2 – slovní zásoba ve 4. pádě, slovesa 3. os. přít. č. Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je...
Poznávačka obratlovců Zapojení do výuky a materiály / Přírodopis Výukový materiál byl upraven v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Obsahový cíl: - žák roztřídí dané...
Poznej svých 5 smyslů Aktivita zaměřená na vjemy a části lidského těla (důraz kladen i na slovesa vnímání a pohybu).
Pozorování - formulář
Pozvánka Výukový materiál je zaměřen na téma Pozvánka (slohový útvar Oznámení – Pozvánka). Pracovní list Pozvánka lze využít při výkladu nového slohového útvaru především v 6. ročníku ZŠ pro celou třídu včetně žáků s OMJ. Pro individuální práci žáka s OMJ lze...
Pozvánka do expertní skupiny META v projektu Spořen 2

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.