+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
Zdraví a nemoci Obsahový cíl: - Žák pozná rozdíl mezi termíny zdraví, nemoc a civilizační nemoci. - Žák dokáže rozpoznat příčiny civilizačních nemocí a dozví se něco o důsledcích nezdravého životního stylu. Jazykový cíl: - Žák používá slova (podstatná a přídavná jména...
Zdravotní prevence Obsahový cíl: - Žák rozumí termínu prevence a umí říct, co patří ke zdravotní prevenci. - Žák umí vyhledat v textu důležité informace a umí je sám interpretovat. Jazykový cíl: - Žák používá aktivně přítomný kondicionál pro vyjádření rady. - Žák používá...
Zdroje materiálů pro výuku ČDJ Ke stažení aktualizovaný seznam pramenů a zdrojů pro výuku češtiny jako druhého/cizího jazyka! Přímé a další odkazy najdete v sekci Učebnice a učební materiály.
Zemědělská produkce v ČR Obsahové cíle: - Student umí na mapě určit, kde se v České republice co chová a co pěstuje. - Student chápe provázanost rostlinné a živočišné produkce. - Student se seznámí se specifiky české zemědělské produkce. - Student umí pracovat s grafem. Jazykové...
Zeměpis - Orientace na mapě - základní pojmy Zapojení do výuky a materiály / Zapojení do výuky Klíčová slova: kompas, globus, atlas, mapa, moře, hora,hory, pohoří, oceán, světadíl, ostrov, poloostrov, řeka, jezero, nížina, polokoule, sever, jih, východ, západ, severozápad, severovýchod, jihozápad, jihovýchod, Afrika, Austrálie, Amerika, Asie,...
Zeměpis - Vesmír Zapojení do výuky a materiály / Zapojení do výuky Klíčová slova: vesmír (kosmos), globus, galaxie, Země, Měsíc, Slunce, hvězda, kometa, planeta, sluneční soustava, souhvězdí, družice, temná hmota, energie, prstenec, osa Země, jádro, ohon, plyn, led, prach, ocas, sluneční světlo, ocas, fáze, nov, úplněk,...
Zeměpisné souřadnice Obsahový cíl: - Studenti se seznámí se zařízeními GPS a fenoménem geocachingu. - Studenti budou pracovat s mapou světa, používat zeměpisnou síť a znát příslušné zeměpisné pojmy. - Studenti se naučí určovat zeměpisné souřadnice. Jazykový cíl: -...
Zima Obsahový cíl: - Žák dokáže popsat, jak vypadá zima. - Žák se orientuje v textu. - Žák vyhledá v textu klíčová slova a informace. - Žák nakreslí obrázek podle zadání. - Žák se seznámí s druhy zvířat, která můžeme v zimě potkat. - Žák chápe...
Živá čísla Praktická ukázka aktivity vhodné pro třídnickou hodinu, když máme ve třídě žáky s OMJ a chceme podpořit jejich vzájemnou spolupráci a rozvíjet jejich schopnosti neverbální komunikace.
Živočichové Pracovní list z oblasti Člověk a jeho svět do hodin českého jazyka na 1. stupni vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV. Hlavní myšlenkou je procvičovat pravopisné a...
Životní cyklus ptáků Zapojení do výuky a materiály / Propojení výuky obsahu a jazyka Výukový materiál byl upraven v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Obsahový cíl: - žák popíše životní...
Žížala Zapojení do výuky a materiály / Propojení výuky obsahu a jazyka Pracovní list s komentářem vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Zjišťujeme jazykovou úroveň žáků na SŠ Podklady pro vedení a vyhodnocení rozhovoru se žákem, následně podklady a postup vyhodnocení diagnostického testu a čtení/psaní s porozuměním o praotci Čechovi.
Zjišťujeme jazykovou úroveň žáků na SŠ - komplet Kompletní balíček, který vyučující provede procesem orientačního určení úrovně žáků. Balíček obsahuje odkazuje na testy, které je možné jim předložit, podklady pro jejich vyhodnocení a popis jednotlivých úrovní s ohledem na potřeby studia na střední škole...
zkouška
Zkušenosti FMŠ Sluníčko školní rok 2014/2015 Dobrá praxe přibližuje možnosti podpory vícejazyčných dětí v MŠ Sluníčko, Praze 13 v letech 2014/2015.
Žlaby na šikmých střechách Pracovní listy, které vedou žáky k osvojení základních znalostí z oblasti Žlaby na šikmých střechách. Část 1 pracuje s klíčovou slovní zásobou, výukovým textem a procvičováním porozumění. Část 2 navazuje procvičováním slovní zásoby, jazykovými a...
Zlomky Zapojení do výuky a materiály / Matematika Výukový materiál byl upraven v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Použitý byl ve třídě připravující...
Žluté tričko v Ypsilonii Obsahový cíl: - dítě porozumí vyprávění a výstavbě příběhu - dítě si osvojí nebo upevní slovní zásobu - v kontextu a díky zážitku si zapamatuje některá slova y ypsilon v kořeni (vyjmenovaná nebo příbuzná) Jazykový cíl: - dítě pochopí v kontextu význam...
Znaky živých organismů Pracovní list je určen pro žáky s OMJ 4. třídy ZŠ do předmětu Člověk a jeho svět - Přírodověda. Obsahový cíl: - Žák vyjmenuje základní živé organismy a pozná je podle obrázku (pojmenuje je). - Žák uvede znaky živých organismů. - Žák se orientuje v...
Zpráva z jazykové diagnostiky pro nečtenáře Z jazykové diagnostiky pro nečtenáře je vhodné zpracovat zprávu, která může sloužit pro další nastavení jazykové podpory pro dítě s OMJ a také jako dokumentace pro vyšetření v PPP. V přiloženém souboru naleznete zprávu z jazykové diagnostiky chlapce z...
Zřízení asistenta pedagoga - metodický pokyn
ZŠ informační letáky Připravili jsme pro Vás letáky, které přinášejí informace o tématech, se kterými se ve spojitosti se vzděláváním žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) můžete setkat. Stručný průvodce pro ředitele základních škol Úloha zřizovatele při při příchodu...
Zvířata ve vlaku Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy pro nečtenáře Cíle: 1) Umět pojmenovat zvířata ve čtvrtém pádě 2) Řadové číslovky 1.-4., barvy 3) Předložky před, za Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.